Mycket har berättats på sistone om hur temperaturen på vår planet ökar gradvis och vilken inverkan denna ökning kan ha på jordens miljö. Växthuseffekten är huvudorsaken bakom detta och det är något som var och en av oss borde göra eftersom den kan ha stor inverkan på vår framtid.

Låt oss utforska det lite djupare.

Växthuseffekten

Vad är Växthuseffekten?

Växthuseffekten är den process genom vilken en planets atmosfär fångar värme och bidrar till en ökning av dess yttemperatur. Den första vetenskapsmannen som upptäckte detta fenomen var Joseph Fourier, en fransk matematiker, astronom och fysiker, redan 1824. Det undersöktes dock grundligt och mer systematiskt av vår svenska kemist Svante Arrhenius.

På senare år har växthuseffekten förknippats med ökningen av medeltemperaturen på jordens yta (global uppvärmning), samtidigt som man anser att fenomenet har förstärkts avsevärt av mänskliga aktiviteter. Greta Thunberg, tonåringsaktivisten har nyligen tagit upp frågan i den offentliga dialogen och belyst det hot det utgör mot vår miljö genom att utlösa en internationell “revolution”.

om du vill läsa mer om växthus effekten så rekommenderas det att du besöker ekoplus.

Växthuseffekten

Hur skapas det?

Tidigare har jordens klimat förändrats många gånger till följd av naturliga orsaker. De förändringar som observerats under de senaste åren och de som förutspås i framtiden beror dock främst på mänskligt beteende: genom mänskliga aktiviteter släpps stora mängder koldioxid ut i atmosfären varje år – 29 miljarder ton 2004 – vilket resulterar i global uppvärmning.

Effekten av den industriella revolutionen

Sedan den industriella revolutionen inträffade har människor börjat bränna fossila bränslen i enorma mängder för att köra fordon, värma upp sina hem, driva sina företag och kraftfabriker. Men vid förbränning av fossila bränslen frigörs koldioxid som har lagrats i dem för miljoner år sedan. Under de senaste 200 åren har vi förbrukat en stor del av dessa fossila bränslereserver, vilket resulterat i en ökning av mängden CO2 i atmosfären. Samtidigt frigör den pågående avskogningen koldioxid lagrad i träd och jord.

“Växthusfilten”

Ökningen av koncentrationen av koldioxid i atmosfären leder till att en överdriven mängd värme fångas in, vilket ökar tjockleken på “växthusfilten”. Detta gör att jordens atmosfär stiger i temperatur, vilket i sin tur leder till klimatförändringar via växthuseffekten.

Växthuseffekten

Koldioxid och andra gaser

Koldioxid (CO2) är den viktigaste av de gaser som orsakar den globala uppvärmningen och kommer från okontrollerad förbränning av fossila bränslen. Andra gaser är metan (CH4), som kommer från anaeroba (utan syre) nedbrytning av organiskt material, t.ex. från tarmjäsning av djur, och avfall, dikväveoxid (N2O), som huvudsakligen kommer från jordbruks- och industriverksamhet, och tre konstgjorda gaser: fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) som produceras av industriella processer.

Vad har framtiden på lager?

Idag är koncentrationen av koldioxid i atmosfären den högsta den har varit under de senaste 420 000 åren.

Det bästa scenariot för att öka CO2-utsläppen förutsäger dubbelt så hög koncentration av denna gas i atmosfären år 2100 jämfört med de koncentrationer som observerades före den industriella revolutionen. Under det värsta scenariot förväntas denna fördubbling tidigare, omkring 2045. Den tredje utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) förutspår en global temperaturökning på mellan 1,4°C och 5,8°C, fram till slutet av århundradet på grund av växthuseffekten.

Dessa förutsägelser måste oroa oss och motivera oss att vidta snabba och speciella åtgärder för att eliminera fenomenet och dess orsaker för att säkerställa vår planets framtid.

Läs om Avskogning eller Ozonhålet

Vi har även en dag för världsmiljö dag 5juni om man är intresserad av dagen så kan man läsa mer om det i magia

För liknande inlägg som rör hem och miljö finns också den här bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *