Efter den industriella revolutionen har jorden och alla levande varelser på den ställts ansikte mot ansikte med flera miljöproblem när det gäller kvaliteten och nivån på livskvaliteten i termer av hälsa i synnerhet.

De mänskliga kostnaderna för snabb industriell och teknisk utveckling kan mätas i termer av förlorad produktivitet, försäkringsskydd och minskad förväntad livslängd, samt en hög total social påverkan. Spridningen, över hela världen, av platser med höga nivåer av toxicitet beror på spridningen av gruvverksamhet och intensiteten i exploateringen av naturresurser.

För närvarande finns det sex mest akuta ekologiska problem som jordens befolkning måste möta.

Miljöproblem

De största miljöproblemen just nu

Förorening

Miljöproblem och klimatförändringar hänger ihop, eftersom samma gaser som orsakar växthuseffekten är desamma som skapar kvävande förhållanden i storstäderna och hotar folkhälsan. Peking och Paris, är exempel på megastäder där levnadsstandarden försämras avsevärt på grund av luftföroreningar.

Föroreningarna av vattenresurser, liksom mark, kanske inte är lika synliga, men de är inte mindre viktiga. Enligt USA:s nationella naturresursråd är vattenföroreningar den största hälsorisken i landet, medan i Kina är 20 % av åkermarken förorenad av giftiga tungmetaller med oöverskådliga konsekvenser för miljön, livsmedelssäkerheten och hälsan i lokalsamhällen. Markföroreningar intensifieras också genom användning av bekämpningsmedel och konstgödsel.

För att läsa mer om föroreningar besök bloggen watty.

Klimatförändring

Även om 97 % av klimatforskarna håller med om att klimatförändringarna på grund av olika miljöproblem är verkliga och att huvudorsaken är växthusgaser som skapas av människor, är den politiska viljan att gå över till en nollutsläppsekonomi inte tillräckligt stark. Kanske kommer ännu mer extrema meteorologiska fenomen, som tyfoner, översvämningar, torka och värmeböljor, att övertyga allmänheten, politikerna, men framför allt industrimännen att de måste ändra uppfattning eftersom det om några decennier inte kommer att finnas några marknader för deras Produkter.

Vattenbrist

När världens befolkning ökar och klimatförändringarna av miljöproblem orsakar torka och regn, framträder bristen på vattenresurser som ett stort miljömässigt och socialt problem. Endast 3 % av världens vattenresurser är dricksbara, medan 1,1 miljarder människor inte har tillgång till rent och säkert vatten.

Miljöproblem

Avskogning

Skogar är viktiga för att hantera miljöproblem eftersom de fungerar som “kolsänkor”, vilket innebär att de absorberar koldioxid som annars skulle hamna i atmosfären. Uppskattningsvis 15 % av de globala utsläppen kommer från avskogning. Avskogning hotar också djur och de människor som förlitar sig på dem för att överleva. Särskilt värdefulla är de tropiska skogarna där 80 % av världens arter är endemiska.

Miljöproblem

Förlust av biologisk mångfald

Mänskliga ingrepp i vilda livsmiljöer, såväl som klimatförändringar, orsakar en snabb nedgång i biologisk mångfald. Enligt relevant WWF-index har den biologiska mångfalden minskat med 27 % under de senaste 35 åren.

Jorderosion och nedbrytning

Ohållbara jordbruksmetoder har orsakat jorderosion som resulterat i minskning av åkermark, föroreningar av grundvattennivån, ökade översvämningar och ökenspridning. Enligt WWF har 50 % av planetens växtmark gått förlorat under de senaste 150 åren.

Slutsats

Jorden står för närvarande inför allvarliga miljöutmaningar som hotar inte bara naturen utan alla levande varelser på den inklusive människor. Att ta itu med dessa utmaningar är dock den största utmaningen för alla regeringar och individer också. Konkreta åtgärder bör vidtas omedelbart och med ett långsiktigt tillvägagångssätt för att säkerställa eliminering av dessa problem och säkerställa en hållbar framtid för alla levande varelser.

Det är en satsning som vi inte tål att förlora.

Läs mer om Miljöhot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *